سه‌شنبه 18 خرداد 1395 پروژه صادرات گاز به کشور ترکیه
صادرات گاز به کشور ترکیه:
 
طرح صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه طی قراردادی 25 ساله و با حداکـثر حجم گـاز قابل تحویل 10 میلیارد متر مکعب در سال (حدود 27 میلیون متر مکعب در روز) که امکان افزایش آن تا 13 میلیارد متر مکعـب در سال نیز بر اسـاس توافق طرفین میسر می‌باشد، در تاریخ 17/5/1375 ( 8 اوت 1996میلادی) با شرکت بوتاش ترکیه منعقد گردیده است که پس از انجام فازهای مطالعاتی و طراحی و مراحل اجرایی الزامات و تجهیزات مورد نیاز آن، عملیات صادرات گاز به این کشور در10 دسامبر سال 2001 برابر با 19 آذر ماه سال 1380 آغاز شده است.
 
گاز طبیعی مورد نیاز این قرارداد از منابع گازی جـنوب کشـور تأمین و سپس از طریق خطـوط لـوله سراسـری گاز II & III IGAT I,،  خطـوط لوله 48 اینـچ قزوین تبریز و خط 40 اینچ تبـریز بازرگـان (جمعا به طول تقریبـی 2000 کیلومتر) به ایستگاه اندازه گیری گاز صادراتی بازرگان انتقال یافته و پس از انجام عملیات اندازه گیری  کیفی و کمی به سیستم خط لوله 48 اینچ کشور ترکیه ارسال می گردد.  شایان ذکر است پس از گذشت حدود پانزده سال از شروع عملیات صادرات گاز به این کشور، هم اکنون نیز این عملیات بصورت مستمر جریان دارد.
 
امتیاز دهی