سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395 امور حقوقی و قراردادها

امور حقوقی و قراردادها
امور حقوقی در هر سازمانی از جمله مدیریتهای کلیدی آن سازمان به حساب می آید که فعالیت های بسیار مهمی رادر تعامل میان سازمان خود با سایر نهاد های دولتی وخصوصی عهده دار است.
امور حقوقی شرکت ملی صادرات گاز ایران از جمله مدیریت هایی می باشد که نقش بسیار حساس و مهمی در پیشبرد اهداف سازمان ایفا می نماید.
از آنجا که شرکت ملی صادرات گاز ایران به عنوان نمایندة ایران در مذاکرات بین المللی وجهانی گاز شناخته شده است ویکی از وظایف این شرکت مذاکره وعقد قرارداداهای صادرات ،واردات ،ترانزیت، تهاتر و به عبارتی به عنوان بازیگردان اصلی صحنه تجارت گاز ایران می باشد، لذا عقد قراردادهای بین المللی صادرات گاز توسط NIGEC از اهمیت وحساسیت ویژه ای برخوردار بوده وخوشبختانه کار نامه امور حقوقی شرکت ملی صادرات گاز ایران نیز در طول فعالیت خود موید تسلط این امور در ارتباط با  انعقاد قراردادهای بین المللی گاز می باشد .
 شرح وظایف امور حقوقی شامل مناقصات، قراردادها، پیمانها و دعاوی داخلی و قراردادهای خارجی  می باشد که اکثر کارکنان این امور در پروژه ها وقراردادهای بین المللی به شرح ذیل فعالیت می نمایند:
قراردادهای اصلی خرید و فروش گاز و LNG
- (“GSPA” Gas Sales and Purchase Agreement)
- LNG Sales and Purchase Agreement  “LNG SPA”))
و
قراردادهای فرعی و جانبی 
- Confidentiality Agreement
- MOU, HOA
- Framework Agreement
- Share  Holder Agreement
-  Project Development Agreement
-  Land Lease Agreement 
- و سایر اسناد مربوطه که بسته به ماهیت پروژه متغیر می باشند.

پیشنویس اولیه کلیه قراردادهای فوق الذکر اعم از اصلی و فرعی توسط امور حقوقی تهیه و به سایر واحد ها جهت ارائه نظر ارسال می گردد که پس از اعمال نقطه نظرات مربوطه پیش نویس نهایی شده جهت مذاکره به طرف مقابل ارسال می گردد.
در خلال مذاکرات نیز امور حقوقی نقش مؤثری در روند نهایی شدن اسناد مربوطه دارد. پاره ای از مفاد که ماهیت کاملاً حقوقی دارند از جملهIndemnification, ForceMajeure,Warranties, Confidentiality , Assignment,  و ... توسط امور حقوقی مذاکره و نهایی می گردد و سایر موارد نیز که ماهیت مختلط دارند به کمک  واحدهای مربوطه و امور حقوقی نهایی می گردند.
پس از انعقاد قرارداد در راستای اجرای آن، چنانچه احتیاجی به اصلاحیه، الحاقیه، ارجاع اختلاف به داوری، اعلام فرس ماژور، طلب خسارت و غیره باشد واحد حقوقی مسئول پی گیری آن امور می باشد. سایر واحدها نیز نقطه نظرات امور حقوقی را در پاره از موارد استعلام می نمایند که امور حقوقی مسئول بررسی امر و ارائه پاسخ مربوطه به واحد ذیربط می باشد.

بخش دیگری از وظایف امور حقوقی شامل پاسخ به موارد حقوقی استعلام شده از طرف دیگر واحدهای شرکت یا شرکتها و دستگاههای اجرایی دیگری در مجموعه وزارت نفت و خارج از آن می باشد.
افرادی که در امور حقوقی در پروژه های بین المللی مشغول فعالیت هستند می بایست داراری تحصیلات مربوطه ( ترجیحا"حقوق بین الملل، حقوق تجارت بین الملل) و مسلط به زبان انگلیسی و آشنا به آداب و فنون مذاکره باشند.

 
امتیاز دهی