سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395 امور مهندسی

مدیریت امور مهندسی
امور مهندسی با بهره گیری از کارشناسان دیسپلین های مختلف وظیفه پشتیبانی فنی از قرارادهای مختلف اعم از قراردادهای فروش گاز/گاز مایع، قراردادهای خریدخدمات فنی ، خرید لیسانس،انجام مطالعات امکان سنجی، مطالعات مهندسی پایه،  و غیره رادارد.

اهداف:

• انجام مطالعات امکان سنجی طرحها (فنی-اقتصادی)
• نظارت عالیه بر مهندسی طرحها وبررسی صورت وضعیت های آنها
• نظارت بر عملیات صادرات گاز
• اظهار نظر کارشناسی و تهیه گزارشات فنی
• تهیه پیش نویس OA(Operation Agreement)
• پشتیبانی فنی سایر قراردادهایی نظیر: 
• PFA: Project Frame work Agreement
• SHA: Shareholder Agreement
• LTSA: License & Technical Services Agreement
• GSPA: Gas Sales & purchase Agreement
• LNGSPA : LNG Sales & purchase Agreement

واحدهای سازمانی تابعه
• گروه فرایند
• گروه مکانیک و خط لوله
• گروه ابزار دقیق و مخابرات
• گروه برق
• گروه سیویل و سازه
• نظارت بر صادرات گاز
ساختار هر یک از واحدهای سازمانی تابعه

•   گروه فرایند: متشکل از کارشناسان ارشد، سرپرست و رئیس گروه بوده و به امور مرتبط خدمات فنی ارائه می دهد
• گروه مکانیک و خط لوله: متشکل از کارشناسان ارشد، سرپرست و رئیس گروه بوده و به امور مرتبط خدمات فنی ارائه می دهد
• گروه ابزار دقیق و مخابرات: متشکل از کارشناسان ارشد، سرپرست و رئیس گروه بوده و به امور مرتبط خدمات فنی ارائه می دهد
• گروه برق : متشکل از کارشناسان ارشد، سرپرست و رئیس گروه بوده و به امور مرتبط خدمات فنی ارائه می دهد
• گروه سیویل و سازه : متشکل از کارشناسان ارشد، سرپرست و رئیس گروه بوده و به امور مرتبط خدمات فنی ارائه می دهد.
• گروه نظارت بر صادرات گاز: این گروه کاری برای نظارت بر عملیات صادرات سواپ و تهاتر تشکیل شده و انجام وظیفه می نماید.

 
امتیاز دهی