سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395 گواهینامه ها
سیستم مدیریت کیفیت:
شرکت ملی صادرات گازایران در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده برای توسعه صادرات گاز، نسبت به استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2000 ومشخصه فنی ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمیISO/TS 29001:2003  اقدام و در این راستا، موفق به اخذ گواهینامه از شرکت  TUV Inter Cert گردید، این سازمان همچنین دو ممیزی مراقبتی را با موفقیت گذرانده و با تدوین روش های اجرایی و دستورالعمل هایی در تمامی حوزه ها و همچنین از طریق برگزاری ممیزی های داخلی متناوب، نظارت بر بهبود، اثربخشی و کارایی سیستم استقرار یافته راتحت کنترل دارد.
علاوه بر این، در راستای مدیریت جامع تر فرایندها، پروژه بهبودی با عنوان مستند سازی و مدلسازی فرایندها درسازمان تعریف و به اجرا رسید که در قالب این پروژه ضمن بازنگری مجدد نقشه فرایندها و گسترش دامنه فرایندها، فرایندهای شناسایی شده بر اساس مدل مستند سازی Oakland طراحی و تدوینگردیدند.
 
 
مدل تعالی سازمانی در شرکت ملی صادرات گاز ایران:
مدل تعالی سازمانیEFQM (European Foundation for Quality Management) به عنوان ابزاری موثر جهت رشد و ارتقا عملکرد، سالهاست در میان شرکت های نفتی مطرح شده است و در این میان شرکت ملی صادرات گاز ایران نیز به عنوان بنگاه اقتصادی که نیازمند هماوردی با شرکتهای خارجی است، استقرار و نهادینه نمودن بحث سرآمدی و تعالی را در دستور کار خود قرار داده است.
مدلی که جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی بر آن استوار شده است، دارای نه معیار بوده که پنج معیار آن، توانمندسازها و چهار معیار دیگر معیارهای مربوط به بخش نتایج می باشند. شکل زیر بیانگر معیارهای مدل تعالی و امتیازات مربوط به هربخش می باشد.
 
 
  
”نتایج“ مذکور در مدل بر اثر اجرای ”توانمندسازها“ بدست می آیند و ”توانمندسازها“ نیز با گرفتن بازخور از ”نتایج“ بهبود می‌یابند.
پیاده سازی مدل تعالی سازمانی در شرکت ملی صادرات گاز ایران درکمیته راهبری این سازمان تصویب گردید و روند اقدامات اجرایی آن طبق زمانبندی پروژه بصورت دو ساله مشخص شد که اهم این اقدامات شامل اجرای آموزشهای عمومی و تخصصی در دو سطح مدیران ارشد و کارشناسان، تدوین گزارش خودارزیابی ، تدوین اظهارنامه ، تعریف پروژه های بهبود تعالی و انجام یک دوره شبیه سازی جایزه در سطح شرکت و نیز علاوه برموارد فوق ، گزارش دهی و کنترل پیشرفت پروژه های بهبود، شرکت جهت دریافت جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی، ارزیابی جایزه ملی بهره وری و مدل تعالی سازمانی در سازمان که با توجه به مجموعه اقدامات انجام شده طی سال های اخیر شرکت موفق به دریافت گواهینامه تعهد به تعالی از دبیرخانه جایزه ملی بهره‌وری و منابع انسانی گردید.
 
 
امتیاز دهی