.
.
مراسم تودیع و بازنشستگی جناب آقای مهندس صانعی (مجری محترم طرحهای تأیسات زیربنایی)18-12-1395

مراسم تودیع و بازنشستگی جناب آقای مهندس صانعی (مجری محترم طرحهای تأیسات زیربنایی)18-12-1395

عکاس:پدرام محیطی اصلی

1396/1/19 شنبه
 
امتیاز دهی