.
.
مذاکرات گازی ایران و عمان با نمایندگان شل، توتال و کوگس

مذاکرات گازی ایران و عمان با نمایندگان شل، توتال و کوگس در شرکت ملی صادرات گاز ایران
1395/8/24 دوشنبه
 
امتیاز دهی